Faktorer som påvirker kognisjonen
Innlegg på forskningsseminar på Psykologisk institutt 24.02.2000
Bjarne Fjeldsenden

1: Kulturen

a:  Ravens Progressive Matrices
Ghanesere gjør det klart dårligere enn engelske og norske.
Kinesiske skolebarn fra Hongkong gjør det bedre.

b:  Ekoisk hukommelse og språket
b1: Ghanesiske skolebarn husker like godt forlengs, men dårligere baklengs.
b2: De husker bedre tall lest på engelsk enn på to lokale språk, twi og ewe
Resultater
b3: Barn i Singapore husket best på kinesisk, dårligere på engelsk og dårligst
på malay. Elliot (1991).

c:  Barneoppdragelse
Barna blir strengere oppdradd i Ghana enn i Norge, både fysisk og psykologisk
og får lite oppmerksomhet og stimulering.
Barn i Norge blir lite strengt oppdradd og får relativt mye oppmerksomhet,
mens barn i Japan og liknende land får mye stimulering og oppmerksomhet,
men antagelig en mindre fri oppdragelse enn i Norge. En tilstreber "harmoni".

d:  Verdier og holdninger til utdanning
Utdanningssystemet i Ghana likner det norske på papiret, men skolene er svært
dårlig utstyrt. De som har råd sender barna til privatskoler, som er av høyst
varierende standard.
I Japan og Sør-Korea verdsettes utdanning og hardt arbeid, og det er svært vanlig
å ha privatlærer til barna, som de kanskje lærer mer fra enn det de lærer på skolen.
De gjør det bedre en barn i Vesten i matematikk og fysikk.
Har de en bedre visuell forestillingsevne pga. sitt "visuelle bokstavsystem" og bedre
spatial intelligens?

Resultater fra Ghana  underbygger påstandene ovenfor.
Amponsahs (2000) resulter mht. spatialevne in Ghana og Norway er forenelig med
mine resultater.

En artikkel om stimulering av hjernen  argumenterer for hvor viktig stimulering og utdannelse er for intelligens og utvikling av hjernen.

"The outside world shapes the brain's architecture. The connections that do not
become part of this structure perish."

"animals living in the stimulating environment had 25 percent more connections
between their brain cells than the control rats, and they were a lot smarter. "

" For a human being, that translates into trillions of extra connections---
and remember, connections mean brain power---and  possibly a boost in
IQ of 20 points or more."

The False Crisis in Science Education  Scientific American artikkel som sammenlikner
USA med andre land og toner ned at situasjonen er dramatisk fordi amerikanske
ungdommer driver med flere ting enn skolearbeid sammenliknet med andre land hvor
en bruker mer tid på bare skolegang.
 

2: Blindhet

a: Når blind
Spiller en langt viktigere rolle enn hvor mange år blind
Det gir seg sterkest utslag mht. romforestillingsevne, litt negativt på de fleste
verbaltester av WAIS unntatt Tallhukommelse og på Wings musikktest. På
disse to siste slår det positivt ut.

b: Holdninger, fysiske omgivelser og grad av lyssans
Lite overbeskyttende holdninger fra foreldre, fysiske omgivelser som gir mulighet
for fysisk aktivitet og litt lyssans virker positivt på romforestillingsevnen.
Blindness and Cognitive Structure underbygger påstandene ovenfor
 

3: Ernæring

a: I svangerskapet
Asiatiske kvinner føder barn med mindre fødselsvekt enn afrikanske kvinner
Det er vanskelig å finne evidens for at underernæring eller feilernæring hos
mor under svangerskapet påfører barnet hjerneskade.

b: Underernæring og feilernæring
Mangel på protein og jodd (iodine) nevnes som viktige næringsstoffer under oppveksten
Det er likevel vanskelig å finne forskning som klart viser at under- eller feilernæring
fører til varige skader av læreevnen. Underernærte barn kan ha en lettere
hjerne, men beholde antall nevroner.  Dårligere mylinisering og forandringer av transmittersubstanser er faktorer som diskuteres i forskningsrapporter. Men en kan
snakke om sekundærvirkninger. Et underernært barn er mindre aktivt og konsentrert
og lærer derved mindre.
Det finnes dog organisasjoner som er opptatt av  Global Environmental Change  og
som snakker om The Environmental Threat to Human Intelligence
 

ABSTRACT Recent research findings have augmented the nutrition variable to a higher
category of importance than previously appreciated. Inadequate nutrition  can impair
cognitive development and is associated with educational failure among impoverished
children. This suggests that poor nutrition interferes with the  formation of human
capital, the cornerstone of a nation's social and economic development. Even temporary
food  shortages can produce adverse outcomes in  developed as well as developing countries.
The long-held concept of a critical period of brain development has been modified in light
of the new understanding that developmental and morphological plasticity are far greater
than previously recognized. This knowledge does not mean that there are no lasting adverse
outcomes,  but that from a policy perspective, intervention and rehabilitation can play
crucial roles. This article highlights the relevance of this evidence to social and health
 programs and policies. J. Nutr. 125: 2281S-2284S, 1995.
 
 

4: Hjernens størrelse

Intelligens og hjernestørrelse.

"An overall correlation of 0.44 was found between MRI-measured-brain-size and IQ
in 8 separate studies with a total sample size of 381 non-clinical adults"
Det er dog mange unntak fra denne "regelen". Det er bl.a. svært vanskelig å fastslå
virkningen til miljøet og ernæringen. Innvendinger mot en for nær kobling mellom
hjernestørrelse og vekt kommer til uttrykk i artikkelen "Does Brain Size Matter?
Følgende anser jeg som det mest vesentlige i artikkelen;

"nutritional and environmental conditions which foster good development of
intelligence can be expected to foster good physical brain development as well. "

 "the relation between brain size and IQ is confounded by nutritional and
environmental conditions"
 

Konklusjoner:

1: Kulturen virker inn på evnestrukturen gjennom barneoppdragelsen, språket,
holdning til utdannelse og utdannelsessystemet.

2:Medfødt blindhet bidrar til en klart svakere spatialevne, men bedre auditive
evner som tallhukommelse og musikalitet

3: Ernæring kan spille en viktig rolle, men det er lite empirisk støtte for at
underernæring gir varig hjerneskade. Hjernen hos underernærte kan være
mindre, men uten at nevroner dør.  Hjernen synes å ha evnen til å restituere
seg igjen ved riktig ernæring.

4: Hjernens størrelse korrelerer positivt, r= 0.44, med intelligens, men det finnes
intelligente mennesker med små hjerner.  Uklart i hvilken grad ernæring og
stimulering av barnet virker inn på hjernens størrelse.
 

Referanser:

Amponsah, B. (2000)  Sex-related differences in visual spatial abilities. Ph.D thesis.

Elliot, J.M. (1991) Is Language Important in Mental Aritmetic?  Singapore Journal of Education, 11, No 2, 35-44

Irvine, S.H. & Berry, J.H. (1988) (eds.)  Human Abilities in Cultural Context. New York. Cambridge University Press
 

QUESTIONS

What are the educational and economical concequences of a culture with
a strict  child-rearing practice?

What are the political consequences?  How does it affect the society?

What can be done to implement changes?

Who should decide what with respect to changes and on what grounds?

How can knowledge from cross-cultural psychology and the other fields
mentioned above be used together with other theories?